TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Aktivity spoločnosti  
TUBAU, a.s. sa špecializuje na realizáciu projektov v podzemnom staviteľstve, inžinierskych stavbách a zabezpečuje úplný sortiment špeciálneho zakladania stavieb. Pre všetky realizované práce má k dispozícii komplexné strojové a technologické vybavenie, odbornosťou a skúsenosťami kvalifikovaný pracovný kolektív od riadiacich až po robotnícke profesie.

V sortimente prác podzemného staviteľstva ponúka:

Razenie, rekonštrukcie a betonáž pre

 • podzemné komunikačné objekty
  - cestné tunely
  - železničné tunely
  - metrá
  - hydroenergetické tunely
  - podchody
  - vodohospodárske stavby
  - prieskumné a únikové štôlne
 • veľkopriestorové podzemné diela
  - podzemné sklady
  - garáže
  - zásobníky

V sortimente inžinierskych stavieb ponúkame:

Novostavby a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb

 • výkopovou technológiou
 • bezvýkopovou technológiou

V sortimente prác špeciálneho zakladania objektov pozemného a inžinierskeho staviteľstva ponúka progresívne technológie:

Realizácia podzemných stien

 • podzemné konštrukčné steny prefabrikované/monolitické
 • podzemné pilótové steny konštrukčné/tesniace
 • podzemné tesniace steny
 • injektované podzemné steny
 • štetovnicové steny trvalé a dočasné

Vrtné a injekčné práce

 • horninové kotvy – lanové/tyčové
 • injektované mikropilóty
 • injektované klince – paženie striekaným betónom
 • injekčné vrty – tesniace clony, spevňovanie podložia
 • trysková injektáž
 • odvodňovacie horizontálne vrty

Pilótové základy

 • malopriemerové pilóty
 • veľkopriemerové pilóty
 • CFA pilóty

Firma vyrába

 • lanové kotvy
 • klince
 • armovacie koše
 • mikropilóty
 • zámočnícke výrobky
 • <
 
top    tlač