TUBAUDANICON
  Home Kontakt Hľadaj
 
 
 
Manažérske systémy | Spokojnosť zákazníka  

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA

Vážený zákazník, v súlade so zavedeným systémom integrovaného manažérstva pre kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životné prostredie a v záujme čo najlepšieho prístupu k svojím zákazníkom neustále hľadáme námety, ako zlepšiť našu spoluprácu a komunikáciu s Vami. Prostredníctvom skvalitnenia nami poskytovaných prác a služieb sa snažíme čo najviac priblížiť ponuku Vašim potrebám. Je pre nás dôležité vedieť, čo si myslíte, a preto Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie nášho dotazníka.

Informácie o zákazníkovi
Obchodné meno:   
Sídlo (ulica, mesto, PSČ):   
Kontaktná osoba:   
Telefón:   
E-mail:   
Názov pracoviska (stavby):   

1. Boli ste spokojný s prístupom našich pracovníkov – komunikácia, odbornosť, ....?
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Veľmi nespokojný
Neviem posúdiť
 
2. Boli ste spokojný s dodržaním termínov a harmonogramov?
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Veľmi nespokojný
Neviem posúdiť
 
3. Boli ste spokojný s komunikáciou s kontaktnou osobou - stavbyvedúcim, majstrom...?
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Veľmi nespokojný
Neviem posúdiť
 
4. Boli ste spokojný s riešením problémov vzniknutých v priebehu prác?
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Veľmi nespokojný
Neviem posúdiť
 
5. Boli ste spokojný s kvalitou vykonaných prác?
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Veľmi nespokojný
Neviem posúdiť
 
6. Boli ste spokojný s dodržiavaním zásad BOZP, ochrany ŽP, čistotou a poriadkom na stavbe v priebehu a po skončení prác?
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Veľmi nespokojný
Neviem posúdiť
 
7. Boli ste spokojný s plnením požiadaviek nad rámec uvažovaného predmetu diela - flexibilita, kvalita, rýchlosť...?
Veľmi spokojný
Spokojný
Nespokojný
Veľmi nespokojný
Neviem posúdiť
 
8. Námety na zlepšenie spolupráce alebo prípadne porovnanie s konkurenciou.

Upozornenie: Informácie, ktoré uvediete do tohto dotazníka budú slúžiť iba pre interné potreby spoločnosti TUBAU, a.s. a nebudú poskytované tretím osobám!

Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu, ktorou pomáhate zlepšiť kvalitu nami poskytovaných služieb.

 
top    tlač